Wednesday, December 08, 2010

niemphatthanhphat2: Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại Hàng ...

niemphatthanhphat2: Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại Hàng ...: "Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Vương, tại Hàng Châu có Hòa thượng Hành Tu, trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn con nhà họ Trần ở Tuyền Nam..."