Saturday, December 11, 2010

niemphatthanhphat2: Ngày càng có thêm nhiều tỉ phú Mỹ làm chuyện từ th...

niemphatthanhphat2: Ngày càng có thêm nhiều tỉ phú Mỹ làm chuyện từ th...: "Ngày càng có thêm nhiều tỉ phú Mỹ làm chuyện từ thiện Trần Vũ theo Reuters, Dec 10, 2010 Hai tỉ phú W.Buffet và B.Gates. Photo courtesy: AF..."