Tuesday, December 07, 2010

niemphatthanhphat2: Kiều hối có thể đạt 7,3 tỉ đô la trong năm 2010

niemphatthanhphat2: Kiều hối có thể đạt 7,3 tỉ đô la trong năm 2010: "Kiều hối có thể đạt 7,3 tỉ đô la trong năm 2010 Dec 03, 2010 Một khách hàng đang đếm số đô la Mỹ vừa lãnh được từ một ngân hàng ở Hà Nội. Ả..."