Sunday, February 20, 2011

KHOA HOC KY THUAT THE GIOI 2: Nơi nghèo nhất Hoa Kỳ

KHOA HOC KY THUAT THE GIOI 2: Nơi nghèo nhất Hoa Kỳ: "Nơi nghèo nhất Hoa Kỳ Ziebach County,South Dakota: Theo bản tin của hãng thông tấn AP thì nơi nghèo nhất Hoa Kỳ có thể phải kể đến quận Zi..."