Saturday, September 25, 2010

niemphatthanhphat2: Quận Cam: 1 Ni Cô Chết Từ Tháng 5 Giờ Mới Biết

niemphatthanhphat2: Quận Cam: 1 Ni Cô Chết Từ Tháng 5 Giờ Mới Biết: "Quận Cam: 1 Ni Cô Chết Từ Tháng 5 Giờ Mới Biết MIDWAY CITY, Quận Cam -- Báo OC Register loan tin hôm Thứ Sáu rằng một xác chết hư rã đã tìm..."