Tuesday, September 28, 2010

niemphatthanhphat2: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳn...

niemphatthanhphat2: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳn...: "Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tai Nạn Pháp Sư Thông Đạt dịch giải. Kính thưa chư vị đồng tu, Hôm nay không biết được ngày mai, những ..."