Tuesday, April 27, 2010

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (thể thơ Lục bát)

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (thể thơ Lục bát)
Huệ Quang
Email In PDF.
Addthis
TÁN PHẬT

Tân Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳXưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận
QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tòa thân con ảnh hiện

Cuối đầu xin thề nguyện quy y

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
TÁN LƯ HƯƠNG

Chiên đàn vừa bén lò hương

Mùi thơm bay thẳng một đường biển nam

Da du con, mẹ bình an

Không tai không họa thanh nhàn thảnh thơi

Dù trong lửa đỏ chơi vơi

Cũng thường mát mẻ như nơi tiên bồng

Chí thành dâng nén hương lòng

Mười phương cõi Phật khắp xông ngạt ngào

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da.

Bồ đề tát đỏa bà da.

Ma ha tát đỏa bà da.

Ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra phạt duệ,

Số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông,

A rị da bà lô yết đế,

Thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì,

Hê rị ma ha bàn đa sa mế.

Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng,

Tát bà tát đa, na ma bà dà,

Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị.

Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,

Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng.

Cu lô cu lô yết mông.

Độ lô độ lô phạt xà da đế,

Ma ha phạt xà da đế.

Đà ra đà ra địa ri ni, thất Phật ra da.

Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.

Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi,

Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.

Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.

Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.

Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.

Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na.

Ba dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,

Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha,

Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô kiết đế,

Thước bàn ra dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Khai Kinh Kệ

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu

NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT

NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT

NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

Có Bồ Tát là Vô Tận Ý

Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên

Bèn trịch vai hữu một bên

Chắp tay cung kính hướng lên Phật đài

Kính bạch Đức Như Lai tế độ

Con có điều chưa rõ hỏi qua

Quan Âm Bồ Tát kia mà

Nhân duyên chi đó tên là “Quan Âm”

Khi ấy Phật khen Ông Vô Tận

Lời thiện nam hỏi ngẫm cũng rành

Rằng có muôn ức chúng sinh

Mắc điều khổ não tâm tình chẳng yên

Những kẻ ấy nghe tên Bồ Tát

Một lòng tin niệm Đức Quan Âm

Ngài liền soi thấu tiếng tăm

Thảy đều thoát nạn lân lân chẳng phiền

Dù ai có lòng thành trì niệm

Quan Âm liền ứng hiện độ cho

Hoạn khi gặp nạn lửa to

Niệm Ngài Ngài ắt cứu cho thoát nàn

Ấy nhờ bởi oai thần Bồ Tát

Vận thần thông cứu bạt chúng sinh

Hoạn khi sóng nước bất bình

Tấm thân trôi dạt bập bềnh nguy nan

Biết niệm Đức Quan Âm cứu khổ

Nơi cạn kia gặp chỗ nương mình

Trăm ngàn muôn ức chúng sinh

Vào trong biển lớn kinh doanh như là

Hoặc tìm kiếm xa cừ, mã não

Kim ngân cùng châu báu lưu ly

San hô, hổ phách, trân kỳ

Chẳng may bão tố đương khi giữa vời

Thuyền trôi dạt vào nơi nước Quỷ

Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài

Cả thuyền chẳng những một ai

Khỏi nạn la sát hại người đã quen

Ấy bởi những nhân duyên như vậy

Quan Thế Âm nên mới trì danh

Dù ai sắp giết hại mình

Niệm Quan Âm ắt yên lành chẳng chi

Gươm, đao, thương gãy thì từng đoạn

Thế là người trì niệm thoát nàn

Ví trong thế giới ba ngàn

Dạ Xoa, La Sát nhẫn toan hại người

Quỷ thấy ai niệm Ngài Bồ Tát

Chẳng còn đem mắt ác nhìn người

Dám còn để ý hại ai

Ấy nhờ Bồ Tát Ngài hay cứu nàn

Hoặc kẻ bị gông cùm xiềng trói

Tội hay không niệm tới hiệu Ngài

Xích xiềng hư hỏng rã rời

Thế là giải thoát tức thời bình an

Dù khắp cả ba ngàn thế giới

Đầy giặc thù quấy rối lương dân

Lái buôn có một chủ nhân

Người cùng của báu theo chân cũng nhiều

Khi qua chốn hiểm nghèo như vậy

Có một ai đứng lại nói rằng

Thiện nam chớ có hãi hung

Anh em xin dốc một lòng thành tâm

Đều xưng niệm Quan Âm bố thí

Ngài hay ban vô úy chẳng sai

Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài

Phen này thoát khỏi nạn tai đây mà

Người nghe nói đều là nhất hướng

Một lòng tin hiệp chưởng Nam Mô

Quan Âm Bồ Tát cứu cho

Thảy đều thoát nạn khỏi lo đó mà

Vô Tận Ý này ta bảo thật

Quan Thế Âm ngài rất oai thần

Chúng sinh nào tánh đa dâm

Thường thường tỉnh niệm Quan Âm kia là

Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm

Dâm dục kia dứt hẳn chẳng còn

Ai hay nóng nảy giận hờn

Hằng niệm Bồ Tát tánh thường khỏi sân

Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt

Niệm Quan Âm khỏi tiệt chẳng sai

Nhủ này Vô Tận Ý ơi

Quan Âm Bồ Tát oai Ngài lớn thay

Chuyển pháp lực Ngài hay tế độ

Hiến thần thông cứu khổ độ mê

Chúng sinh lợi ích nhiều bề

Nên tâm thường niệm Ngài thì chứng minh

Phụ nhân nào lòng thành cầu khẩn

Muốn sinh trai nguyện hẳn y lời

Thông minh, trí huệ hơn đời

Lại thêm phước đức vẻ người thanh cao

Muốn sinh gái kẻ nào ao ước

Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan

Sinh con tướng tốt đoan trang

Đời trước cây đức nở nang đã trồng

Ai thấy chẳng đem lòng kính nể

Vô Tận ơi nghe kể hiểu chưa

Quan Âm Bồ Tát đại từ

Oai thần như vậy thiệt thì lớn lao

Chúng sinh hoặc kẻ nào kính cẩn

Lễ Quan Âm phước chẳng uổng đâu

Chúng sinh đều nên kính tâu

Thọ trì Bồ Tát niệm cầu Quan Âm

Phật lại phán này Ông Vô Tận

Như có người thành khẩn thọ trì

Chư vị Bồ Tát từ bi

Thấu hai ức số cát kia sông Hằng

Người ấy lại hết lòng cúng dưỡng

Quần áo cùng ăn uống thuốc than

Giường mùng gối đệm chiếu chăn

Đủ đồ cung cấp cần dùng xưa nay

Thiện nam nữ ấy hay cúng lễ

Công đức kia đáng kể nhiều chăng

Bồ Tát Vô Tận thưa rằng

Bạch Phật kẻ ấy phước hằng lắm thay

Phật lại phán bảo ngài Vô Tận

Như có người thành khẩn cúng dường

Thọ trì danh hiệu Quan Âm

Cho đến cung lễ chỉ trong một thời

So phước ấy hai người chẳng khác

Muôn ức năm công đức chẳng cùng

Phật rằng Vô Tận hỡi Ông

Thọ trì danh hiệu Quan Âm đó mà

Ấy phước đức nhiều là như thế

Vô lượng biên ai dễ lường đâu

Vô Tận Bồ Tát liền tâu

Bạch Phật con có một câu chưa tường

Như Lai rộng lòng thương phán chỉ

Việc Quan Âm con nghĩ không ra

Rằng sao dạo khắp ta bà

Rằng sao thuyết pháp vì mà chúng sinh

Sao cần phải thi hành phương tiện

Chuyển thần thông biến hiện nhiều thân

Cuối xin hỏi lại ân cần

Từ bi chỉ rõ một lần phân minh

Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo

Thiện nam ơi ta bảo nghe đây

Chúng sinh khắp đất nước này

Ai cần có Phật độ rày mới xong

Quan Âm vận thần thông tức khắc

Hiện Phật thân thuyết pháp độ trì

Ai cần có Phật Bích Chi

Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần

Ai cần có Thanh Văn để độ

Hiện Thanh Văn giác ngộ khai phương

Hoặc ai cần có Phạm Vương

Hiện Phạm Vương để mở đường lợi sinh

Cần Đế Thích oai linh để độ

Liền hiện hình dạy dỗ khuyên răn

Nên có Tự Tại Thiên Thân

Ngài cũng biến hiện ân cần độ nhân

Đại Tự Tại Thiên Thân để độ

Cũng hiện hình dạy dỗ khuyên lơn

Cần có Thiên Đại Tướng Quân

Ngài hiện Thiên Đại Tướng thân bảo tồn

Cần phải có Tỳ Sa Môn độ

Cũng hiện hình thuyết rõ thiện căn

Ai nên có Tiểu Vương thân

Cũng hiện tướng ấy ân cần độ ngay

Phi trưởng giả kẻ này khôn độ

Liền hiện hình dạy dỗ bảo ban

Cần có cư sĩ thiện nhân

Cũng hiện cư sĩ thiệt hơn chỉ đàng

Hoặc cần có Tể Quan hữu dụ

Cũng hiện hình dạy đủ ân cần

Cần có Bà La Môn thân

Ngài cũng biến hiện phân trần quản chi

Cần có Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni

Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di độ cùng

Quan Âm vận thần thông tức khắc

Đều hiện thân thuyết pháp chu toàn

Cần có Trưởng Giả, Tể Quan

Bà La Môn với lại hàng cư sĩ

Thân phụ nữ các vì trên đó

Đều hiện hình chỉ rõ bảo ban

Cần có đồng nữ đồng nam

Cũng hiện thân ấy hoàn toàn độ cho

Hoặc cần có Dạ Xoa Càn Thát

Cùng bao nhiêu thân khác như là

Cần có Thiên Long Tu La

Ca Lầu La Khẩn Na La đó mà

Hay cần có Ma Hầu La Già

Nhân Phi Nhân đủ là mới xong

Quan Âm liền vận thần thông

Hiện các hình ấy ý mong độ toàn

Muốn có Chấp Kim Cang thần độ

Cũng hiện hình dạy dỗ chẳng sai

Nhũ này Vô Tận Ý ơi

Quan Âm Bồ Tát tột vời thần thông

Ấy công đức viên dung thế đó

Hiện nhiều thân cứu khổ độ mê

Trải bao quốc độ đi về

Từ bi lân mẫn thương vì chúng sinh

Các người khá lòng thành lễ bái

Đức Quan Âm Đại Sĩ đó mà

Ngài hay thương xót người ta

Hay đem vô úy thí ra thường thường

Như gặp lúc tai ương kinh hãi

Nhớ ơn Ngài chẳng ngại chi xa

Người trong thế giới Ta Bà

Kêu Thí Vô Úy Ngài đà thành tên

Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật

Nay con xin thành thật cúng vàng

Bảo châu trên cổ huy hoàng

Tay liền cởi xuống đáng ngàn lượng kim

Hướng Quan Âm cuối xin dâng cúng

Chuỗi ngọc này thọ dụng được như

Quan Âm Bồ Tát cố từ

Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần

Xin Bồ Tát khoan nhân đại độ

Thương chúng tôi nhận hộ nhờ ơn

Khi ấy Phật bảo Quan Âm

Nên thương Vô Tận thành tâm đó mà

Cùng Tứ Chúng, Thiên Long, Dạ Xoa

Càn Thát Bà với A Tu La

Ca Lầu La, Khẩn Na La

Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân

Những vị ấy nhất tâm thành kính

Hãy nhận theo lời thỉnh của Người

Pháp thí trân bảo tốt tươi

Cho vui lòng chúng là người thành tâm

Quan Âm liền phụng tuân Phật sắc

Bèn thâu dụng anh lạc chia hai

Nửa dâng Thích Ca Như Lai

Nửa cúng Đa Bảo Phật ngồi tháp kia

Vô Tận Ý lại nghe ta thuật

Quan Thế Âm pháp lực đó mà

Thần thông tự tại bao la

Nên hay dạo khắp ta bà độ sinh

Vô Tận Ý đinh ninh thành thật

Khi ấy liền bạch Phật kệ rằng

Thế Tôn tướng tốt đủ đường

Con xin hỏi lại cho tường dường ni

Phật tử ấy nhân duyên gì

Cớ sao lại gọi tên thì Quan Âm

Phật đủ tướng tốt ân cần

Cũng đáp kệ lại phân trần cho hay

Quan Âm trí huệ lắm thay

Có tài biến hiện đó đây phi thường

Thề sâu như biển khôn lường

Trải bao đời kiếp dễ bàn được kha

Chầu hơn ngàn ức Phật Đà

Phát thanh tịnh nguyện thật là lớn thay

Vì ngươi nói tắt cho hay

Nghe tên hoặc đặng duyên may thấy Ngài

Một lòng tưởng niệm chẳng dời

Dẫu bao khổ nạn tức thời sạch sanh

Dù ai cố ý hại mình

Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rỡ ràng

Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm

Mà hầm lửa đỏ biến thành hồ ao

Gặp khi sóng gió ào ào

Tấm thân trôi nổi biết bao hãi hùng

Lại gặp Ác Quỷ, Ngư Long

Niệm Quan Âm cũng thoát vòng hiểm nguy

Hoặc trên đỉnh núi Tu Di

Bị người đẩy té đang khi chẳng ngờ

Vì niệm Quan Âm kia mà

Thân như mặt nhật ở hòa không gian

Hoặc ai bị kẻ hung hăng

Đuổi rớt xuống núi Kim Cang bất thần

Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm

Cứu cho thoát nạn thể thân vẹn toàn

Hoặc bị giặc cướp thù oan

Vây quanh gươm giáo nhẫn toan hại mình

Nhờ vì sức niệm Hồng Danh

Giặc kia đều mở lòng lành tha cho

Hoặc bị tội bởi nhà Vua

Lắm khi bị nạn đem ra pháp tràng

Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm

Tự nhiên giải thoát khỏi chân tội hình

Kẻ nào nguyền rủa yếm mình

Bỏ các thuốc độc, dụng tình ác tâm

Nhờ vì sức niệm Quan Âm

Kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn

Gặp loài La Sát dữ dằn

Độc Long, chúng Quỷ đón đàng hành hung

Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm

Tất nhiên chẳng dám tới chân hại mình

Như gặp thú dữ vây quanh

Vuốt nanh sắt bén đáng kinh thất thần

Cũng nhờ sức niệm Quan Âm

Thú đều chạy chốn chẳng ham hại mạng

Hoặc gặp rết độc oan xà

Phun ra khí độc ai mà chẳng kinh

Nhờ vì sức niệm Hồng Danh

Nghe tên Bồ Tát lánh mình tìm phương

Mây bay, sấm dậy, chớp giăng

Mưa to, đá chạy, tiếng vang ầm ầm

Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm

Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề

Chúng sinh khổ não nhiều bề

Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay

Quan Âm diệu pháp cao dày

Ngài hay cứu khổ độ bầy chúng sinh

Đức Ngài thần lực oai linh

Rộng đường phương tiện độ sinh lắm mà

Mười phương quốc độ gần xa

Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu nàn

Trải qua ác thú mọi đàng

Địa Ngục Ngạ Quỷ cùng đoàn Súc Sinh

Sống già bệnh chết thảm tình

Khiến cho thoát khổ thênh thênh sạch lần

Đức Ngài quán tưởng chánh chân

Thiệt là thanh tịnh mười phân hoàn toàn

Đức Ngài trí huệ thánh quan

Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì

Thương đời khổ não nhiều bề

Nên Ngài quán tưởng Đại Bi đó mà

Thương khắp chúng sinh gần xa

Nên Ngài quán tưởng hiện ra Đại Từ

Đời thường tinh nguyện trông nhờ

Đức Ngài trong sạch chẳng nhơ mảy trần

Huệ Ngài sáng suốt muôn phần

Như ngày sáng tỏ đường cùng lối mê

Ngài hay cứu tế mọi bề

Gặp nạn gió lửa tức thì tắt ngay

Huệ Ngài sáng tỏ lắm thay

Khắp soi cả thế gian này quang minh

Dù khi sấm sét bất bình

Bi thế phát hiện sấm đình lại ngay

Từ ý rộng rãi lắm thay

Hơn đám mây lớn phủ bay giữa trời

Cam lồ rảy khắp nơi nơi

Mưa tan phiền não lửa thời tắt ngay

Dù ai kiện tụng chẳng may

Hoặc trong trận địa đêm ngày hãi kinh

Đều nhờ sức niệm Hồng Danh

Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tan lần

Diệu Âm cùng Quán Thế Âm

Phạm Âm với Hải Triều Âm khôn bàn

Đều hơn cả thế gian âm

Vậy đời thường khá nhất tâm niệm Ngài

Niệm Ngài chẳng khá biếng lười

Niệm Ngài chẳng khá lòng thời hoài nghi

Quan Âm thanh tịnh ai bì

Là thanh cứu khổ nạn gì cũng qua

Ngài hay cứu giúp người ta

Đầy đủ công đức độ hòa sinh linh

Mắt từ thương ngó chúng sinh

Phước Ngài như biển thênh thênh khôn lường

Chúng sinh khắp hết mười phương

Vậy nên kính lễ cúng dường Quan Âm

Ngài Trì Địa chăm chăm đứng dậy

Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn

Chúng sinh nhờ Phật bảo ban

Được biết nguyện lực Quan Âm như là

Tài thị hiện vào ra khắp chốn

Chuyển thần thông cứu khốn dịu thay

Được nghe phẩm Phổ Môn này

Chúng sinh ấy phước hằng nay chẳng vừa

Ơn Đức Phật thuyết ra kinh ấy

Khắp chúng sinh hội đấy hân hoan

Tám muôn với lại bốn ngàn

Đều tu Chánh Giác phát tâm Bồ Đề

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy

Quan Thế Âm phẩm ấy Phổ Môn

Lại có thần chú chân ngôn

Cứ trong nguyên điệu Phạm Âm như là

Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha

Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha

Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha

Lục tự đại minh chân ngôn

Án ma ni bát di hồng

Án ma ni bát di hồng

Án ma ni bát di hồng
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ Tát hiệu Quán Tự Tại

Dày công tu huệ mới mở mang

Chân như một áng linh quang

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì

Bát nhã huệ soi đi khắp chốn

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn

Xá Lợi tâm chớ nghi nan

Sắc kia nào khác cái không đâu mà

Cái không nọ nào xa cái sắc

Sắc là không, không sắc như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu

Chân không xét cũng một màu thế thôi

Này Xá Lợi nghĩ coi có phải

Những pháp không xét lại thật là

Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà

Sạch nhơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lễ

Như hư không sắc bởi vì đâu

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu

Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hửng hờ như thế

Lục trần kia cũng kể là không

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì

Vô vô minh nương chi mà có

Bổn tánh không soi nó phải tiêu

Đã không lão tử hiểm nghèo

Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy

Khổ, tập, diệt, đạo không thay

Trí còn không có, đắc này được đâu

Vô sở đắc là khâu tuyệt diệu

Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu

Chân không bổn tánh như như

Nhờ huệ bát nhã thiệt hư soi làu

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên

Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu

Tam Thế Phật ngôi cao chứng quả

Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên

Bát Nhã này rất thiêng liêng

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền

Ấy thần chú đại minh sáng chói

Chú vô thượng vòi vọi cao xa

Vô đẳng đẳng chú ấy mà

Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh

Những khổ não thênh thênh trừ hết

Lời nói này chân thiệt chẳng ngoa

Vậy nên Bát Nhã thuyết qua

Này câu thần chú niệm ra như vầy

Yết đế, yết đế, ba la yết đế

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha

Yết đế, yết đế, ba la yết đế

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha

Yết đế, yết đế, ba la yết đế

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha

Nam mô a di đa bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa diệt dạ tha

A di rị đô và tỳ

A di rị đa tất đam và tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha

Nam mô a di đa bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa diệt dạ tha

A di rị đô và tỳ

A di rị đa tất đam và tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha

Nam mô a di đa bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa diệt dạ tha

A di rị đô và tỳ

A di rị đa tất đam và tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha

Di đà thân Phật sắc vàng tươi

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười

Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi

Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức

Bồ Tát hiện thân khắp mấy mươi

Bốn tám lời nguyền mong độ chúng

Hoa sen chin phẩm rước lên ngôi
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (30 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)Cúii đầu làm lễ Bổn Sư

Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai

Lại cầu Quan Âm Như Lai

Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh

Cõi đời tật bệnh tử sinh

Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều

Sáng ra từ sớm đến chiều

Biết bao tai nạn rất nhiều tử sinh

Thấy đời liệt liệt oanh oanh

Miếng mồi phú quý công danh tạo thành

Nguyện Ngài Đức cả tầm thanh

Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân

Chúng con lễ bái Quan Âm

Xót thương cứu khổ từ tâm biển trần

Tay cầm dương liễu ân cần

Cùng bình tịnh thủy rưới dâng cam lồ

Cúi đầu sinh tử mơ hồ

Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiên

Hằng ngày tai nạn rất nhiều

Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hóa thân

Độ đời bá tánh vạn dân

Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui

Cha sinh con thảo dưỡng nuôi

Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành

Nhà nhà an lạc tịnh thanh

Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa

Nhân dân lạc nghiệp âu ca

Hòa bình thế giới quốc gia an lành

Tránh điều quả báo sát sanh

Tìm đường đạo đức cha lành Thích Ca

Tụng kinh niệm Phật Di Đà

Cầu cho bá tánh toàn gia an lành

Hiện tiền phước quả viên thành

Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ

Mọi người tật bệnh tiêu trừ

Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành

Chúng con lễ bái chí thành

Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi

Cõi đời khổ não lắm ôi

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu đệ tử Tây Phang mau về

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha

Nguyện xin Tịnh Độ Di Đà

Hoa sen Chín Phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sinh

Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật

Xin nguyện chúng sanh

Thể theo đạo cả

Phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp

Xin nguyện chúng sanh

Thấu rõ kinh tạng

Trí huệ như biển
Tự quy y Tăng

Xin nguyện chúng sanh

Thống lý đại chúng

Tất cả không ngại


Cảm ơn đạo hữu Minh Tuấn đã đánh máy và gởi tặng bản kinh trên

http://tuvienhuequang.com/nghi-le-phat-giao/133-nhat-tung/507-nghi-thc-tng-kinh-ph-mon-th-th-lc-bat.html