Friday, April 02, 2010

Great Compassionate Heart Dharani - 5 Repetitions

Great Compassionate Heart Dharani - 5 RepetitionsNAMO RATNA TRAYAYA / NAMO ARYA JNANA SAGARA, VAIROCHANA / BYUHARA JARA TATHAGATAYA / ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH / SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH / NAMO AVALOKITE / SHORAYA BODHISATTVAYA / MAHA SATTVAYA / MAHA KARUNIKAYA / TADYATA / OM DARA DARA / DIRI DIRI / DURU DURU / ITTE WE / ITTE CHALE CHALE / PURACHALE PURACHALE KUSUME KUSUMA WA RE / ILI MILLI CHITI JVALAM / APANAVE SHOHA