Thursday, February 05, 2009

VIETNAMESE POPULATION BY REGION

DA^NG HU*O*NG TA'N PHA^.TVIETNAMESE POPULATION BY REGION

Image and video hosting by TinyPic
TOP METROPOLITAN AREAS BY VIETNAMESE POPULATION BY REGION

EASTERN CITIES

1. Washington D.C./VA/MD/WV/PMSA - 43,709
2. Boston-Worcester-Lawrence MA CMSA - 31,325
3. Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA/NJ/DE/MD CMSA - 24,779
4. New York City, NY PMSA - 12,040
5. Baltimore, MD PMSA - 3,616 6. Hartford, CT MSA - 3,590
6. Harrisburg-Lebanon-Carlisle PA MSA - 2,649
7. Rochester, NY MSA - 2,603 9. Springfield, MA MSA - 2,220
8. Lancaster, PA MSA - 2,178

MIDWESTERN CITIES

1. Minneapolis-St. Paul, MN MSA - 15,905
2. Chicago, IL PMSA - 15,894
3. Wichita, KS MSA - 7,284
4. Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI, MSA - 5,611
5. Saint Louis, MO-IL, MSA - 5,537
6. Detroit-Flint-Ann Arbor, MI CMSA - 5,237
7. Kansas City, MO-KS, MSA - 5,140
8. Lincoln, NE MSA - 3,774
9. Cleveland-Akron, OH CMSA 2,625
10. Des Moines, IA MSA - 2,588

SOUTHERN CITIES

1. Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA - 63,924
2. Dallas-Fort Worth, TX CMSA - 47,090
3. Atlanta, GA MSA - 23,996
4. New Orleans, LA MSA - 14,868
5. Oklahoma C! ity, OK MSA - 9,628
6. Tampa-St.Petersburg-Clearwater, FL MSA - 9,318
7. Austin-San Marcos, TX MSA - 8,641
8. Orlando, FL MSA - 7,621
9. Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC MSA - 6,033
10. Beaumont-Port Arthur, TX MSA - 4,597

WESTERN CITIES

1. Los Angeles-Riverside-Orange County, CA CMSA - 233,573
2. San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA - 146,613
3. Seattle-Tacoma-Bremerton CMSA - 40,001
4. San Diego, CA MSA - 33,504
5. Sacramento-Yolo, CA MSA - 18,170
6. Portland-Salem, OR MSA - 17, 799
7. Denver-Boulder-Greeley, CO MSA - 13,885
8. Phoenix, AZ MSA - 10,176
9. Honolulu, HI MSA - 7,392
10. Stockton-Lodi, CA MSA - 6,032

Year 2000 statistics

TOP 50 U.S. METROPOLITAN AREAS BY VIETNAMESE POPULATION UNITED STATES CENSUS 2000

1. Los Angeles-Riverside-Orange County CA CMSA - 233,573 people
2. San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA - 146,613
3. Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA - 63,924
4. Dallas-Fort Worth, TX CMSA - 47,090
5. Washington D.C./VA/MD/WV PMSA - 43,709
6. Seattle-Tacoma-Bremerton CMSA - 40,001
7. San Diego, CA MSA - 33,504
8. Boston-Worcester-Lawrence, MA CMSA - 31,325
9. Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA/NJ/DE/MDCMSA -24,779
10. Atlanta, GA MSA - 23,996
11. Sacramento-Yolo, CA MSA - 18,170
12. Portland-Salem, OR CMSA - 17,799
13. Minneapolis-St. Paul, MN MSA - 15,905
14. Chicago, IL PMSA - 15,894
15. New Orleans, LA MSA - 14,868
16. Denver-Boulder-Greeley, CO MSA - 13,885
17. New York City, NY PMSA - 12,040
18. Phoenix, AZ MSA - 10,176
19. Oklahoma City, OK MSA - 9,628
20. Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA - 9,318
21. Austin-San Marcos, TX MSA - 8,641
22. Orlando FL, MSA - 7,621
23. Honolulu, HI MSA - 7,392
24. Wichita, KS MSA - 7,284
25. Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC MSA - 6,033
26. Stockton-Lodi, CA MSA - 6,032
27. Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA - 5,611
28. Saint Louis, MO-IL MSA - 5,537
29. Salt Lake City-Odgen, UT MSA - 5,531
30. Detroit-Flint-Ann Arbor, MIC MSA - 5,237
31. Kansas City, MO-KS MSA - 5,140
32. Beaumont-Port Arthur, TX MSA - 4,597
33. Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA - 4,264
34. Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA - 4,080
35. Greensboro-Winston Salem, NC MSA - 3,782
36. Lincoln, NE MSA - 3,774
37. Baton Rouge, LA MSA - 3,640
38. Baltimore, MD PMSA - 3,616
39. Hartford, CT MSA - 3,590
40. Las Vegas, NV MSA - 3,493
41. Ventura, CA PMSA - 3,308
42. Raleigh-Durham-Chapel Hill MSA - 3,274
43. Memphis, TN MSA - 3,072
44. Richmond-Petersburg, VA MSA - 3,046
45. Norfolk-Virgina Beach-Newport News, VA MSA - 3,044
46. San Antonio, TX MSA - 2,973
47. Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA - 2,649
48. Jacksonville, FL MSA - 2,630
49. Cleveland-Akron, OH CMSA - 2,625
50. Rochester, NY MSA - 2,603
http://www.vatv.org/VAP.html

CHU`A HA`N QUO^'C KOREA

http://www.galenfrysinger.com/korea_pulguksa_temple.htm

Đến quả thứ tư là quả A La Hán (Ứng), hành giả đã diệt trừ hết thảy phiền não, đạt đến địa vị tự giác, nghĩa là “những việc nên làm đều đã làm trọn vẹn, không còn dục vọng, không phải sinh tử luân hồi nữa”. A La Hán được gọi là Ứng, vì hành giả đã trải qua nhiều giai đoạn tu chứng từ Sơ quả mới đến được địa vị ấy, cho nên xứng đáng nhận sự cúng dường tín thí của mọi người. Tóm lại, đến A La Hán là người đệ tử Phật đã đạt được địa vị tối cao, đã hoàn thành sự nghiệp tu đạo một cách cứu kính. Cũng do đó mà được mệnh danh là vô học - không còn gì phải học (Asaikksa, asekha).

Song thật ra quả vị đó rốt ráo cũng không ngoài cảnh giới tự giác, trong ấy do trình độ của mỗi người mà có nông, sâu khác nhau. Nhưng cái phương thức “sở tác dĩ biện” – đã làm trọn vẹn những điều phải làm (Krtakaraniya) ấy chưa thể giải quyết được những vấn đề thầm kín, nhỏ nhiệm. Đó là lý do đã phát sinh nhiều luận thuyết bất đồng giữa các bộ phái Phật giáo liên quan đến vấn đề tư cách của một vị La Hán. Ta có thể nói tóm tắt như sau: Thượng tọa bộ hệ hết sức đề cao giá trị của địa vị La Hán, nhưng Đại chúng bộ hệ lại lấy Phật làm quả vị tối cao, và coi địa vị La Hán là thường. Đại chúng bộ hệ (nhất là Án đạt la phái) cho rằng, dù là một vị La Hán đi nữa nếu nhục thể còn tồn tại, thì vẫn còn có hiện tượng di tinh trong mộng mị, đối với giáo lý còn có chỗ nghi vấn, cũng có khi không tự biết là mình đã chứng ngộ, hoặc có khi phải do thầy chỉ bảo cho mới biết là mình đã chứng La Hán. Lại nữa, tuy là quả La Hán, nhưng vẫn phải dùng một phương tiện nào đó, chẳng hạn nếu không nhờ tiếng "Khổ" thì cõi lòng đôi khi không được phẳng lặng, bình thản. Khi những sự kiện ấy được nêu ra nghiễm nhiên nó đã trở thành một vấn đề to tát trong giáo giới. Theo tôi, mặc dầu Thượng tọa bộ có phản đối thế nào đi nữa thì đó cũng là một sự thật. Bởi vì, một người nhất đán chứng được quả La Hán tự giác chăng nữa, có lúc cũng do một lẽ gì đó mà nhãng đi, điều ấy rất có thể có, và đó là một luận đề đã gây sôi nổi giữa các bộ phái và kết quả đã nảy sinh ra những thuyết Hữu thoái (có trở lui) và Vô thoái (không trở lui). Về điểm này tuy Phân biệt thượng tọa bộ, hoặc Hóa địa bộ, Kinh lượng bộ v.v... lấy cách thức làm tiêu chuẩn mà chủ trương thuyết Vô thoái, nhưng Chính lượng bộ, Đại chúng bộ, Hữu bộ v.v... thì lại lấy sự thực làm nền tảng mà thừa nhận thuyết Hữu thoái. Song thừa nhận thuyết ấy không có nghĩa là thoái chuyển hoàn toàn, mà chỉ thừa nhận đôi khi vị La Hán cũng còn có trạng thái tương tự như một người phàm phu, cho nên nhất đán đã chứng được quả La Hán thì quyết không bao giờ mất nữa. Về điểm này, bất luận là phái nào cũng đều công nhận như thế cả.

Dù chủ trương thuyết Hữu thoái hay thuyết Vô thoái, song nếu còn có nhục thể thì tuy là một vị La Hán cũng vẫn không khỏi có những nhược điểm của con người. Đó là một sự thật. Trong nội tâm, mặc dầu một vị La Hán đã đạt tới trạng thái vắng lặng và giải thoát tuyệt đối, nhưng về ngoại thể, không nhiều thì ít, vẫn còn có chướng ngại. Căn cứ vào ý nghĩa ấy mà nhận xét một vị La Hán, tuy hiện đã chứng Niết bàn, song đứng trên lập trường luân hồi mà nói, thì La Hán chưa phải là quả vị cứu kính. Thời đại bấy giờ, các bộ phái Phật giáo gọi quả vị La Hán là Hữu dư Niết bàn (SaUpadisesaNirvana). Tuy là Niết bàn nhưng thân thể vẫn còn để trả cái nghiệp ở kiếp trước. (Danh từ Hữu dư Niết bàn lúc đầu chỉ áp dụng cho quả thứ ba thôi, nhưng ở đây lại xác định ý nghĩa có thân nhưng đã được giải thoát). Đến một thời kỳ nào đó, bỏ hẳn cái xác thịt này đi, tức là chứng được Vô dư Niết bàn (Anupadisesa-nirvana), một cảnh giới hoàn toàn vắng lặng, không sinh không diệt, nghĩa là một trạng thái giải thoát tuyệt đối. Song tiến lên một bước nữa, làm thế nào để hiểu được một cảnh giới như thế? Điểm đó giữa các bộ phái Phật giáo có nhiều luận thuyết khác nhau. Bởi vì cảnh giới ấy trên thực tế, cắt đứt mọi nhân duyên quan hệ, cho nên nếu nói theo phương diện này thì nó là cảnh giới hoàn toàn hư vô, ngôn ngữ, văn tự không thể diễn đạt được, nhưng tất cả các bộ phái khác, trên một hình thức nào đó, đều thừa nhận có một cảnh giới tích cực. Nhất là Đại chúng bộ chủ trương thuyết Tâm tính bản tịnh, như Độc Tử Bộ (Bạt đề tử bộ) thành lập thuyết không phải "ngã" (cái ta) cũng không lìa "ngã", cho cảnh giới đó là một trạng thái thường lạc ngã tịnh (lúc nào cũng yên vui, trong sạch và giải thoát).
http://www.phatviet.com/dichthuat/luantang/dtpgttl/dtpgttl.htm

http://www.quangduc.com/triet/46chungdaoca.html


Chứng Đạo Ca
Trực chỉ đề cương

Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Sài Gòn 1998 - 2543

---o0o---

THI CA 46

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO GIÁ TRỊ CỦA TU SĨ LÀ HÀNH GIẢ KHÔNG LÀ HỌC GIẢ

---o0o---

Phiên âm:

Ngô tảo niên lai tích học vấn

Diệc tằng thảo sớ tầm kinh luận

Phân biệt danh tướng bất tri hưu

Khước bị Như Lai khổ ha trách

Sổ tha trân bảo hữu hà ích

Nhập hải toán sa đồ tự bì

Tùng lai tắng đắng giác hư hành

Đa niên uổng tác phong trần kháchDịch nghĩa:

* Trong quá khứ, tôi mang danh nghe nhiều học rộng

Từng dịch kinh, giải luận bấy lâu nay

Phân biệt danh ngôn, nghĩa thú chữa tinh tường

Như Lai quở: chỉ là người đếm bạc

* Vào kho bạc, đếm không công vô ích

Cát biển mênh mong, tính số để mà chi !

Hiểu biết suông, lắm học vị có ra gì !

Lặng nhặng mãi, chỉ là khách phong trần nổi trôi

Theo dòng năm tháng.TRỰC CHỈ

Văn nhi tư, tư nhi tu là tiến trình, một hệ thống học tu trong đạo Phật. Thông thường, giáo lý kinh điển Phật dạy: Tu phải học. Học hiểu chân lý, để phân biệt đâu tà, đâu chánh, đâu chân, đâu ngụy, thế nào là Đại, thế nào là Tiểu, thế nào là Thiên, thế nào là Viên. Cho nên người ta ví: Học như đôi mắt, tu như hai chân. Muốn đi đến đích nhờ hai chân khỏe mạnh đã đành nhưng nếu không có đôi mắt sáng thì đôi chân khỏe cũng không thỏa mãn được sự mong cầu đến đích. Đại Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền, hai vị Bồ-tát được biểu trưng cho giáo lý TRI HÀNH trong đạo Phật. Tri hành hợp nhất, chắc chắn đường tu sẽ thành công viên mãn.

Qua cái thấy của người chứng đạo, tri chưa sâu sắc tinh tường, chưa được hành, hoặc tri mà không hành chỉ làm "đau lòng Phật" sẽ bị Phật quở trách cho: Rằng vào biển đếm cát, vào kho đếm bạc không công, là việc làm của người không thực tế trong cuộc sống, làm những việc vô ích ấy, ai khen. Rốt cuộc, "nhất đán vô thường…" Ngoảnh nhìn lại cuộc đời những năm tháng trôi qua thì chính mình chỉ là khách phong trần dày gió dạn sương, trôi nổi theo dòng thời gian, năm tàn tháng lụn không đem lại cho bản thân một sự an lạc nào!

Trên bước đường tu học theo đạo Phật, "Hành giả" mới đem lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát cho người tu sĩ. Học giả, học để trích cú tầm chương, chỉ là người phân biệt danh ngôn, lãng mạn hơn, đem sở học biến thành trò tiêu khiển: "ngâm phong vịnh nguyệt". Bí quyết của sự tu hành, của sự giải thoát, giác ngộ, của sự nhận thức chân lý với cách nhìn vạn pháp thì nói rặc những thứ bọt bèo, bìa chéo, rẻ rề!…

Cái nhìn của người chứng đạo, tác giả Chứng Đạo Ca, KHẤT SĨ mới quý. Thạc sĩ, tiến sĩ chỉ quý ở thế gian và với thế gian mà thôi. Trong đạo Phật không quý văn bằng, học vị. Thời Phật tại thế, Phật dạy cho những người ngoại cấp, không học vị văn bằng vẫn thành công trong giải thoát giác ngộ. Ở Đông độ, Lục Tổ Huệ Năng được người đời kính quý tôn thờ… cũng chẳng văn bằng học vị.

Thảo nào tác giả Chứng Đạo Ca tự trách:

"Ngô tảo niên lai…"
http://www.quangduc.com/triet/46chungdaoca46.html

skip to main | skip to sidebar
niemphatthanhphat

Monday, January 29, 2007
VÔ THƯỜNG

NGUOI VIET KHAP NOI TREN THE GIOI

QUA? DI.A CA^`U XOAY.
Photobucket

Theo Thống Kê Của Người Việt khắp nơi trên thế giới (2005), trong số 2.9 triệu người Việt ở nước ngoài, có:

1/ 1,300,000 người ở Hoa -Kỳ.

United States

1,223,736 (2000, [1])

2/ 300,000 người ở Nga và Đông Âu

Russian Federation

up to 150,000 [8]

3/ 250,000 ở Pháp,

France

300,000 [3]

4/ 240,000 ở Úc,

Australia

174,200 (2001, [4])

5/ 200,000 người ở Canada.

Canada

151,410 (2001, [5])

6/ 110,000 người ở Đài Loan,

Taiwan

85,528 [7]

7/ 100,000 người ở Thái Lan.

8/ 100,000 người ở Đức,

Germany

83,526 (2004, [6])

9/ 40.000 nguoi o Nam Ha`n.

10/ 40,000 người ở Anh quốc,

United Kingdom

35,000 [9]

11/ 30,000 người ở Bắc Âu,

Norway

16,944 (2003, [11])

12/ 15,000 người ở Hòa Lan,

Poland

around 10,000 [14]

13/ 12.000 người ở Bỉ,

14/ 12,000 người ở Nhật Bản,

Japan

12,965 (2000, [13])

Cambodia and Laos

600,000 [2]

People's Republic of China

around 20,000 [10]

Czech Republic

approx. 25,000 [12]

Elsewhere

400,000

http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese

ĐỜI NGƯỜI DÀI BAO LÂU?

38. The Buddha asked a Monk: “How do you measure the length of a man’s life?” The monk answered: “By some days,” The Buddha said: “You do not understand the Way.”

Ðức Phật hỏi một vị Sa môn: "Sinh mạng của con người tồn tại bao lâu?". Ðáp rằng: "Trong vài ngày". Phật nói: "Ông chưa hiểu Ðạo".

The Buddha asked another Monk: “How do you measure the length of a man ’s life?” The Monk answered: “By the time that passes during a meal,” The Buddha said: “You do not understand the Way.”

Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác "Sinh mạng con người tồn tại bao lâu?". Ðáp: "Khoảng một bữa ăn". Phật nói: "Ông chưa hiểu Ðạo".

The Buddha asked a third Monk: “How do you measure the length of a man’s life?” The monk answered: By the breath, The Buddha said: “Very well, you know the Way.”

Ðức Phật lại hỏi một vị Sa môn khác nữa: "Sinh mạng con người tồn tại bao lâu?". Ðáp: "Khoảng một hơi thở". Phật khen: "Hay lắm! Ông là người hiểu Ðạo".

(Trích trong KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, đoạn 38.)

QUY SƠN CẢNH SÁCH

Chánh Văn:

“Phù nghiệphệ thọ thân , vị miển hình lụy. Bẩmphụ mẫuchi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bịnh bấtdữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?”.

Dịch:

Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức chưa khỏi khổ lụy về thân. Bẩm thụ tinh cha huyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành. Tuy nhờ tứ đại giử gìn, nhưng chúng thường trái nghịch.Vô thường, già, bịnh chẳng hẹn cùng người. Sáng còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác. Ví như sương mùa xuân, mốc sáng sớm, phút chốc liền tan. Cây bên bờ vực, dây trong miệng giếng há được lâu bền. Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích?.

" Having received a body because of being bound by Karma, one is not yet [able to] escape the troubles associated with physical existence. The body received from one's parents is formed by a multitude of causes. Although it is sustained by the four elements, they are constantly out of harmony with each other. The impermanence of old age and illness does not await anyone. What has existed in morning is gone by evening, The world changes in an instant. [Physical existence] is like spring frost or morning dew, disappearing all of a sudden . Like a tree planted on a [river] bank or rattan growing in a well, how can it last for a long time ? Thoughts are flashing by quickly, within an instant, and with the passing of [each] breath there is new life. How can you then peacefully and comfortably pass [your time] in vain ?"

http://niemphatthanhphat.blogspot.com

CHỚ LÀM CÁC VIỆC ÁC

CHỚ LÀM CÁC VIỆC ÁC
Not to do Evil
VÂNG LÀM CÁC VIỆC LÀNH
To do good
TỰ LÓNG TÂM Ý MÌNH
Purify one 's Mind
ĐÂY LỜI CHƯ PHẬT DẠY
This is the Buddha’s teachings
1/ http://niemphatthanhphat.blogspot.com
2/ http://nammoadidaphat.blogspot.com

3/ http://namoamitabhabuddhatheky21.blogspot.com

4/ http://internationalpurelandbuddhism.blogspot.com

5/ http://phapmonniemphat.blogspot.com/ [ TRANG KINH DIEN DAI THUA BANG ANH NGU ]
NGÀY XƯA CÓ TẦN THỦY HOÀNG, HITLER, NGÀY NAY CÓ SADDAM HUSSEN

the Lotus Lantern International Meditation Center
http://lotuslantern.net/english/index.php
In South Korea, Immersion in Buddhist Austerity Sungsu Cho/Polaris


VÍ NHƯ ĐÈN TRƯỚC GIÓ, AI BIẾT KHI NÀO TẮT?

VÔ THƯỜNG

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LUẬT CỦA MỘT LÀNG NÀO,
No village Law, no Law of market town,
CỦA MỘT PHỐ NÀO, CỦA MỘT NHÀ NÀO.
No Law of a single house is this.
ĐÂY LÀ LUẬT DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI VÀ CỦA THẾ GIỚI CHƯ THIÊN.
Of all the world and all the world of Gods,
This only is the Law.
RẰNG: TẤT CẢ MỌI VẬT LÀ VÔ THƯỜNG.
That all things are impermanent.


http://niemphatthanhphat.blogspot.com


HÔM QUA RUỖI NGỰA CHẠY RONG
He rode on the road, yesterday
HÔM NAY ANH ĐÃ NẰM TRONG QUAN TÀI
He lies in the coffin, today

Candle in the Wind Elton John
Tribute to Diana Princess of Wales.

CON CO^NG.
Image and video hosting by TinyPic

Goodbye, England's rose; may you ever grow in our hearts.
You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country
and you whispered to those in pain.
Now you belong to heaven and the stars spell out your name.
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind,
never fading with the sunset when the rain set in.
And your footsteps will always fall here along England's greenest hills.
Your candle's burned out long before
your legend ever will.

Loveliness we've lost, these empty days without your smile.
This torch we'll always carry for our nation's golden child.
And even though we try,
the truth brings us to tears;
all our words cannot express
the joy you brought us through the years.
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind;
never fading with the sunset when the rain set in.
And your footsteps will always fall here along England's greenest hills.
Your candle's burned out long before
your legend ever will.

Goodbye, England's rose; may you ever grow in our hearts.
You were the grace that placed itself where lives were torn apart.
Goodbye, England's rose,
from a country lost without your soul, who'll miss the wings of your compassion
more than you will ever know.
And it seems to me you lived your life like a candle in the wind,
never fading with the sunset when the rain set in.
And your footsteps will always fall here along England's greenest hills.
Your candle's burned out long before
your legend ever will.
Your footsteps will always fall here
along England's greenest hills.
Your candle's burned out long before
your legend ever will.

http://ca.msnusers.com/bilooepr/bilooscorner.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2350&LastModified=4675478965010263198


ĐỜI NGƯỜI TRĂM TUỔI CÓ BAO LÂU
CHẲNG SỚM TẰM TU ĐỂ BẠC ĐẦU
RĂNG RỤNG MẮT MỜ TINH KHÍ KÉM
TỘI DẦY PHƯỚC MỎNG NGHIỆP TRẦN SÂU
GẮNG LO BỒI ĐỨC, GIEO NHÂN TỐT
SAU KẾT THÀNH DUYÊN, HƯỞNG QUẢ MẦU.
HƯỚNG THIỆN THUYỀN TỪ MAU TRỞ LA.I
DẦN DÀ CÁI CHẾT BIẾT CHỪNG ĐÂU ?