Thursday, February 01, 2007

DAI HOC VAN HANH NGAY XUA
http://www.aihuuvanhanh.net/

Mười Điều Răn (the Ten Commandments) và bài Thuyết Giảng Trên Núi (the Sermon on the Mountain)
Division of the commandments
The commandments passage in Exodus contains more than ten imperative statements, totaling 14 or 15 in all. However, the Bible itself assigns the count of "10", using the Hebrew phrase ʻaseret had'varim—translated as the 10 words, statements or things.[20] Religious groups have divided these statements in different ways. The table below highlights those differences using the NRSV translation.
Commandment Jewish Protestant Catholic / Lutheran / New Church
I am your God 1 1 1
You shall have no other gods before Me 2
You shall not make for yourself an idol 2
You shall not make wrongful use of the name of your God 3 3 2
Remember the Sabbath and keep it holy 4 4 3
Honor your parents 5 5 4
You shall not murder 6 6 5
You shall not commit adultery 7 7 6
You shall not steal 8 8 7
You shall not bear false witness 9 9 8
You shall not covet your neighbor's wife 10 10 9
You shall not covet your neighbor's house... 10

http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments

Bí Tích - Điều Răn - Kinh Nguyện

<<<

Mười Điều Răn
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cờ.
Thứ ba: giữ ngày chủ nhật.
Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: chớ giết người.
Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: chớ lấy của người.
Thứ tám: chớ làm chứng dối.
Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
http://www.dongcong.net/DoiSongKH/BiTich-DieuRan/10DieuRan.htm

bài Thuyết Giảng Trên Núi (the Sermon on the Mountain

Bài giảng trên núi
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Bài giảng trên núi vẽ bởi Carl Heinrich Bloch
Bài giảng trên núi, theo Tin mừng Matthew, là bài thuyết giáo được Chúa Giêsu giảng cho các môn đệ và đám đông lớn trên một ngọn núi vào khoảng năm 30 CN (Mt 5:1; 7:28). Nơi diễn ra bài giảng được cho là một ngọn núi ở bờ bắc của biển Galilee, gần Capernaum. Chi tiết của bài giảng được đúc kết từ Tin mừng Matthew 5-7.
Bài giảng trên núi có thể được so sánh với một bài giảng ngắn hơn, Bài giảng trên đất bằng, được trình thuật trong Tin mừng Luke (Luke 6:17–49). Một số nhà bình giảng cho rằng chúng là một bài giảng, một số khác cho rằng Chúa Giêsu thường rao giảng những chủ đề tương tự ở nhiều nơi khác nhau, và một số nhà bình luận khác lại cho rằng không có bài giảng nào thực sự diễn ra, nhưng chúng được Matthew và Luke đúc kết từ những lời giảng chính của Chúa Giêsu.
Có lẽ phần được biết đến nhiều nhất của bài giảng là Tám mối phúc thật ở đầu bài giảng. Bài giảng cũng bao gồm Kinh Lạy Cha và các huấn thị "không trả thù" và "giơ cả má kia", cũng như phiên bản Khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu. Các phần khác cũng thường được trích dẫn như "muối của đất," "ánh sáng thế gian," và "đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán." Nhiều người Kitô cho rằng Bài giảng trên núi là để diễn giải (midrash) cho Mười điều răn. Đối với nhiều người, gồm cả những nhà tư tưởng tôn giáo và đạo đức như Tolstoy và Gandhi, Bài giảng trên núi chứa đựng những nguyên lý trung tâm của giáo lý Kitô giáo.
[sửa] Cấu trúc của bài giảng
Bài giảng gồm các phần sau:
[sửa] Chương 5
• Các mối phúc (Mt 5:1-12)
• Muối của đất và ánh sáng của thế gian (Mt 5:13-16)
• Kiện toàn luật Moses và lời các ngôn sứ (Mt 5:17-19)
• Đức công chính của người môn đệ (Mt 5:20)
• Đừng giận ghét (Mt 5:21-26)
• Chớ ngoại tình (Mt 5:27-30)
• Đừng ly dị (Mt 5:31-32)
• Đừng thề thốt (Mt 5:33-37)
• Chớ trả thù (Mt 5:38-42)
• Phải yêu kẻ thù (Mt 5:43-48)
[sửa] Chương 6
• Bố thí kín đáo (Mt 6:1-4)
• Cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 6:5-6)
• Kinh "Lạy Cha" (Mt 6:7-15)
• Ăn chay kín đáo (Mt 6:16-18)
• Của cải trên trời (Mt 6:19-21)
• Đèn của thân thể (Mt 6:22-23)
• Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của (Mt 6:24)
• Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Mt 6:25-34)
[sửa] Chương 7
• Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7:1-5)
• Đừng quăng của thánh cho chó (Mt 7:6)
• Cứ xin thì sẽ được (Mt 7:7-11)
• Khuôn vàng thước ngọc (Mt 7:12)
• Hai con đường (Mt 7:13-14)
• Cây nào trái ấy (Mt 7:15-20)
• Môn đệ chân chính (Mt 7:21-27)
• Lời kết (Mt 7:28-29)
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_gi%E1%BA%A3ng_tr%C3%AAn_n%C3%BAi