Saturday, January 06, 2007

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ. HÒA THƯỢNG DUY LỰC GIẢNG 2


PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ. HÒA THƯỢNG DUY LỰC GIẢNG, XIN CHÂN THÀNH CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC VỀ TƯ LIỆU CỦA THẦY LỆ HƯNG. NẾU QUÝ PHẬT TỬ MUỐN COI TẤM HÌNH, THÌ BẤM VÀO TẤM HÌNH THÌ TẤM HÌNH SẼ LỚN LÊN MỚI COI CHỮ ĐƯỢC. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.