Sunday, May 22, 2016

KINH NGHIỆM VƯỢT QUA BỆNH TẬT ĐỂ SỐNG SÓT

KINH NGHIỆM VƯỢT QUA BỆNH TẬT ĐỂ SỐNG SÓT TRONG DÂN GIAN CÓ BIẾT NHỮNG PHƯƠNG THUỐC CHỮA TRỊ ĐƯỢC NHỮNG BỊNH CÓ THỂ TỬ VONG. NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯỢC CHỈ ĐÚNG THUỐC ĐỂ UỐNG HẾT BỊNH HAY KHÔNG??? ĐÓ LÀ SỐ MẠNG. NẾU TỚI SỐ RỒI THÌ KHÔNG GẶP THẦY VÀ KHÔNG GẶP THUỐC. CHO NÊN QUÝ THẦY THƯỜNG XƯỚNG TRƯỚC QUAN TÀI….. “BẦU THUỐC THÁNH KHÔNG CỨU ĐƯỢC NGƯỜI VẮN SỐ, CHÉN LINH ĐƠN KHÔNG CHỮA ĐƯỢC NAN Y.