Saturday, March 17, 2012

Vipassana là Thiền của Miến Điện

Vipassana là Thiền của Miến Điện, có nghĩa là "để xem những thứ như họ thực sự là, khác với các hình thức khác của thiền định mà nó liên quan đến việc không có tụng kinh và không tập trung vào hơi thở, nhưng trên quan sát cảm giác trên khắp cơ thể. Nó tuyên bố rằng điều này thực hành của tự quan sát cuối cùng thanh lọc tâm trí. "Tôi thấy phương pháp thiền định này là rất khoa học," Chandra. "Tôi cảm thấy nó là con đường đúng cho tôi." Kỹ thuật này có nguồn gốc từ Ấn Độ, nơi mà nó đã được giảng dạy và thực hành của Đức Phật cách đây 2.500 năm. Nó lây lan sang các nước láng giềng như Myanmar và Sri Lanka và cuối cùng biến mất khỏi Ấn Độ. Lại nổi lên vào năm 1969 khi Goenka, những người đang sống ở Myanmar, trở về nhà để giới thiệu lại nước xuất xứ. Viện Nghiên cứu Vipassana tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập bởi Goenka, hiện có hơn 1.200 tình nguyện viên tiến hành các khóa học tại các trung tâm 163 trong 90 quốc gia. Vipassana, which means “to see things as they really are,” differs from other forms of meditation in that it involves no chanting and focuses not on the breath but on observing sensations throughout the body. It’s claimed that this practice of self-observation eventually purifies the mind. “I found this meditation method to be very ­scientific,” says Chandra. “I felt it was the right path for me.” The technique has its roots in India, where it was taught and practiced by the Buddha himself 2,500 years ago. It spread to neighboring countries such as Myanmar and Sri Lanka and eventually disappeared from India. It resurfaced in 1969 when Goenka, who was living in Myanmar, returned home to reintroduce it to its country of origin. The nonprofit Vipassana Research Institute, set up by Goenka, now has more than 1,200 volunteers who conduct courses in 163 centers in 90 countries. http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,10774,0,0,1,0