Wednesday, February 09, 2011

Xe Thiết Kế Cho Tương Lai

Xe Thiết Kế Cho Tương Lai: "Một chiếc xe tương lai, khi nạn nhân mãn xảy ra trên địa cầu"