Saturday, February 26, 2011

nammoadidaphat: Người VN đầu tiên sang Ấn Ðộ tu học cùng thời với...

nammoadidaphat: Người VN đầu tiên sang Ấn Ðộ tu học cùng thời với...: "Người VN đầu tiên sang Ấn Ðộ tu học cùng thời với Trần Huyền Trang Đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký - CMÐQ ..."