Sunday, January 02, 2011

niemphatthanhphat2: Tại Sao Không Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống Mà Phải...

niemphatthanhphat2: Tại Sao Không Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống Mà Phải...: "Tại Sao Không Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống Mà Phải Chờ Sau Khi Chết Mới Vãng Sinh? Bìa sách Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện S..."