Thursday, December 23, 2010

niemphatthanhphat2: Đọc sách Chết Hay Vãng Sanh Tịnh Độ của BS. Nguyễn...

niemphatthanhphat2: Đọc sách Chết Hay Vãng Sanh Tịnh Độ của BS. Nguyễn...: "Đọc sách Chết Hay Vãng Sanh Tịnh Độ của BS. Nguyễn Thanh Giản Dec 20, 2010 Cali Today News - Vào ngày 08-04-2010 tôi đã có dịp giới thiệu c..."