Wednesday, December 01, 2010

niemphatthanhphat2: Du Học Của TQ Và VN

niemphatthanhphat2: Du Học Của TQ Và VN: "Du Học Của TQ Và VN Vi Anh Hai chế độ CS ở Trung Quốc và VN là hai chế độ kiểm soát người dân và giáo dục rất chặt dù trong thời kỳ CS đóng..."