Monday, November 22, 2010

niemphatthanhphat2: Tìm thấy xác chết trong Tịnh xá Từ Quang ở Little ...

niemphatthanhphat2: Tìm thấy xác chết trong Tịnh xá Từ Quang ở Little ...: "Xác ni cô gốc Việt đang phân hủy trong chùa ở Mỹ | vietXpand Tìm thấy xác chết trong Tịnh xá Từ Quang ở Little Saigon Sep 27, 2010 Nhà kho ..."