Monday, November 22, 2010

niemphatthanhphat2: 21-THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC

niemphatthanhphat2: 21-THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC: "21-THUỐC TRỊ TRÁI THẬN KHÔNG LÀM VIỆC Trị thận nhược suy cả nữ nam Không còn làm việc phải đành cam Chỉ chờ đổi thận thì thoát chết Nên kiếm..."