Friday, November 05, 2010

Kinh Phước Đức

Kinh Phước Đức
Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một Thiên giả hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của Thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị Thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:

"Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy".
Và sau đây là lời Đức Thế Tôn:
"Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.
"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất".
"Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất".
"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất".
"Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất".
"Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất".
"Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất".
"Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất".
"Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết bàn
Là phước đức lớn nhất".
"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên,
Là phước đức lớn nhất".
"Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân".

(Mahamangala sutta, Sutta Nipata II)

Thiền sư NHẤT HẠNH dịchMaha-Mangala Sutta

Evam me suttam ekam samayam bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame, atha kho annatara devata abhikkantaya rattiya abhikantavanna kevalakappam Jetavanam obhasetva, yena bhagava ten upasamkami. Upasamkamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam titha kho sa devata bhagavantam gathaya ajjhabh asi.Bahu deva manussa ca mangalani acintayum

Akankham anasotthanam bruhi mangala muttamam.Asevana ca balanam panditanam ca sevana

Puja ca pujaniyanam etam mangala muttamamPatirupa desavaso ca pubbe ca kata punnata

Attha samma panidhica etam mangala muttamamBahu saccam ca sippan ca vinayo ca susikkhito

Subhasita ca ya vaca etam mangala muttamamMata pitu upatthanam puttadarassa sangaho

Anakula ca kammanta etam mangala muttamamDanam ca dhammacariya ca nnatakanam ca sangaho

Anavajjani kammani etam mangala muttamamArati virati papa majjapana ca sannamo

Appamado ca dhammesu etam mangala muttamam