Thursday, August 19, 2010

THU VIEN PHAT GIA'O THE GIOI: Việt Nam có 45 triệu Phật tử quy y Tam Bảo

THU VIEN PHAT GIA'O THE GIOI: Việt Nam có 45 triệu Phật tử quy y Tam Bảo