Saturday, January 27, 2007

QUI SƠN CẢNH SÁCH 1

QUI SƠN CẢNH SÁCH 1


KIẾT HẠ AN CƯ

GIẢ SỬ BÁ THIÊN KIẾP
GIẢ SỬ BÁ THIÊN KIẾP [ Ví dẫu trăm ngàn đời ]
Karma even after the lapse of a hundred kalpas,
SỞ TẠO NGHIỆP BẤT VONG [ Chỗ tạo nghiệp chẳng mất ]
Will not be lost nor destroyed;
NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ THỜI [ Nhân duyên thời tiết đến ]
As soon as all the necessary conditions are ready,
QUẢ BÁO HOÀN TỰ THỌ [ Quả báo mình phải chịu ]
Its fruit is sure to ripe.

DỤC TRI TIỀN THẾ NHÂN, KIM SANH THỌ GIẢ THỊ
You have done somethings in the past, therefore you are what you are now.
DỤC TRI LAI THẾ QUẢ, KIM SANH TÁC GIẢ THỊ
You are doing somethings now, which is determine your future.

QUY SƠN CẢNH SÁCH

Chánh Văn:

“Phù nghiệphệ thọ thân , vị miển hình lụy. Bẩmphụ mẫuchi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bịnh bấtdữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá?”.

Dịch:

Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, tức chưa khỏi khổ lụy về thân. Bẩm thụ tinh cha huyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành. Tuy nhờ tứ đại giử gìn, nhưng chúng thường trái nghịch.Vô thường, già, bịnh chẳng hẹn cùng người. Sáng còn tối mất, chỉ trong khoảng sát na đã qua đời khác. Ví như sương mùa xuân, mốc sáng sớm, phút chốc liền tan. Cây bên bờ vực, dây trong miệng giếng há được lâu bền. Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời sau, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi suông vô ích?.

" Having received a body because of being bound by Karma, one is not yet [able to] escape the troubles associated with physical existence. The body received from one's parents is formed by a multitude of causes. Although it is sustained by the four elements, they are constantly out of harmony with each other. The impermanence of old age and illness does not await anyone. What has existed in morning is gone by evening, The world changes in an instant. [Physical existence] is like spring frost or morning dew, disappearing all of a sudden . Like a tree planted on a [river] bank or rattan growing in a well, how can it last for a long time ? Thoughts are flashing by quickly, within an instant, and with the passing of [each] breath there is new life. How can you then peacefully and comfortably pass [your time] in vain ?"

http://niemphatthanhphat.blogspot.com